مدیر گروه حقوق عمومی

مجید نجارزاده هنجنی

  • استادیار
  • گروه حقوق عمومی
  • تلفن: 44238171 داخلی(564)
  • ایمیل: M.Najarzadeh@usc.ac.ir